පියසේන සුපර්

දෙහිවල


welcome
පියසේන සුපර් වෙළද සැල විසින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය , ආහාර වර්ග, සනීපාරක්ශක ද්‍රව්‍ය ඇතුලු සියලුම සිල්ලර ද්‍රව්‍ය රජයේ අනුමත මිලට ලබා ගත හැක.

ඇතිවන අධික ඉල්ලුම හේතුවෙන් එක් වරකදී ලබා ගත හැකි භාණ්ඩ ප්‍රමාණය සීමා සහිත බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

මෙම වෙළද සැල විසින් ඇඛවුම් බෙදා හැරීමක් සිදු නොකරයි.අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඇණවුම් කර තබා, වෙළද සැලට ගොස් පෝලිමක රෑදී සිටීමකින් තොරව මිලදි ගත හැක.

ඇණවුම් කරන්න »